Rọ đá: Dự án tiêu biểu

Rọ Đá

Tên dự án

Project Name

Loại rọ đá

Kind

    Số Lượng

   Quantity  (cái)

Năm thực hiện

Year

Dự án PT GT đồng bằng Bắc Bộ (NDTDP) giai đoạn 2, bao gồm:

-          Chỉnh trị cửa Lạch Giang

-          Hành lang đường thuỷ số 3 Sông Ninh Cơ, Nam Định

 

 

(2x6x0,3)m

(2x5x0,5)m

 

 

 

 

18.000

8.000

 

 

 

 

2013 - 2015

 

 

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đoan (giai đoạn 2)

Thanh Doan Peninsula Landslide Prevention Project (stage 2)

(2x6x0.3)m

1.500

2015

Dự án TL - 725 Di Linh - Lâm Đồng

(2x1x1)m

(1,5x1x1)m

2.740

2015

Dự án Luồng cho tàu vào Sông Hậu Gói thầu 6A và 6B

(6x2x0.23)m

156.000

2015