Ống địa ARITEX: Dự án tiêu biểu

STT

DỰ ÁN

LOẠI ỐNG

SỐ LƯỢNG (M DÀI)

NĂM THỰC HIỆN

1

 

 

 

 

 

 

Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu,  Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

-Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cốkết 2,1m

-Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m

-Geotube chu vi 7m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 1,5m cố kết 1,3m

7.500

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu,  Quảng Ninh

 

 

 

-Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cố kết 2,1m

-Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m

13.050

2016

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Kè giữ chân bãi tắm, khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm

 

950

2016

 

 

 

 

4

 

 

 

Kè cảng tạm Đại Hùng

 

 

-Ống địaGeotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm

 

200

2016

 

 

 

5

 

 

 

Thi công thử nghiệm san lấp khu du lịch Hòn Dấu

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm.

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx25m dài, 5 cổng bơm

500

2017

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Bãi Trường, Phú Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx30m dài, 3 cổng bơm

-Ống địa Geotube chu vi 15.7mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa  Geotube chu vi 4.3mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa Geotube chu vi 5mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa Geotube chu vi 6.3mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa  Geotube chu vi 8mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa  Geotube chu vi 10mx20m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa  Geotube chu vi 4.3mx10m dài, 3 cổng bơm

-Ống địa  Geotube chu vi 7mx10m dài, 2 cổng bơm

-Ống địa Geotube chu vi 11.2mx40m dài, 5 cổng bơm

1.260

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ

 

 

 

 

 

- Geotube 2.1x4.1x50m, chu vi 11.2m, 5 cổng bơm

-Geotube 1.3x2.9x50m, chu vi 7m, 5 cổng bơm.

-Geobag chu vi 4.4m x dài 20m

-Geobag chu vi 8.3m x dài 20m

-Geobag chu vi 4.9m x dài 20m

9.577

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

-Ống địa kỹ thuật chu vi 11.2x12m dài

-Ống địa kỹ thuật chu vi 8x8m dài

-Ống địa kỹ thuật chu vi 4x11m dài

-Bao nối đầu ống địa kỹ thuật chu vi 7m x 2.9m

-Bao địa kỹ thuật các loại (14 loại) chu vi từ 4.3m – 12.4m x 3-20m dài

8.699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Gói thầu CV-A2.1  NDTDP thuộc dự án phất triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ

 

 

-Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4.9mx10x dài

-Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4.9mx20m dài

-Ống địa kỹ thuât chu vi 11.2m x dài 50m

-Ống địa kỹ thuật chu vi 7m x dài 50m

2.400

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ

-Ống địa kỹthuật Geotube các loại (10 loại)

 

 

 

8.305

 

 

 

 

2014-2015

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ

-Ống địa kỹ thuật chu vi từ 5-11.2m x 30-56m dài

-Bao Geocontainer nối đầu ống 11m3/bao

 

4.279

 

 

 

 

2014-2015