Màng chống thấm HDPE HSE: Dự án tiêu biểu

Màng chống thấm HDPE (HSE)

Tên dự án

Project Name

Loại HDPE

Kind

Số Lượng (m2)

Quantity (m2)

Năm thực hiện

Year

Xử lý bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, bãi số 1

Nam Son Sanitary Landfill, Soc Son, Ha Noi, Landfill No 1

HDPE 1.5mm

72.000

2014

Xử lý bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, bãi số 2

Nam Son Sanitary Landfill, Soc Son, Ha Noi, Landfill No 2

HDPE 1.5mm

100.000

2014

Trạm xử lý nước rỉ rác, Quế Võ, Bắc Ninh

Que Vo Wastewater treatment Plant, Bac Ninh Province

HDPE 2.0mm

15.000

2014

Khu xửlý rác thải huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Loc Ha Sanitary Landfill,Ha Tinh

HDPE 2.0mm

28.000

2014

Dựán liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex Project

HDPE 2.0mm

600.000

2014-2015

Xử lý bãi rác thải Bầu Cát, Long Thành, Đồng Nai

Bau Cat Sanitary Landfill, Long Thanh, Dong Nai

HDPE 0.5mm

HDPE 1.5mm

HDPE 2.0mm

25.550

09/2014

Xử lý bãi rác thải Nghi Sơn thuộc khu Trung tâm kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Nghi Son Sanitary Landfill, a part of Nghi Son Economic Zone, Tinh Gia Dist, Thanh Hoa Province

HDPE 1.5mm

3.000

2014

Xử lý hồ nước thải

Wastewater Treatment

HDPE 1.5mm

1.500

10/2014

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Hau Giang Province Technical Infrastructure

HDPE 2.0mm

4.000

10/2014

Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn,Thanh Hoa

Nghi Son Oil Refinery Plant, Thanh Hoa City

HDPE 1.0mm

HDPE 2.0mm

3.309

590.000

2014-2015

Xử lý bãi rác thải Tây Sơn, Bình Định

Tay Son Sanitary Landfill, Binh Dinh Province

HDPE 2.0mm

28.834

2014

Xử lý bãi rác thải Phú Mỹ, Bình Định

Phu My Sanitary Landfill, Binh Dinh Province

HDPE 2.0mm

104.500

2014

Hố Biogas các loại

Biogas

HDPE 0.5mm

38.200

04/2014

Hạ tầng Bãi Gyps đã qua xử lý

Gói thầu: Xây dựng hạ tầng Bãi Gyps khu vực 1

Treated Gyps Landfill

Package: Gyps landfill sector 1 Infrastructure Construction

HDPE 1.0mm

66.000

2015

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3

Duyen Hai No.3 Thermal Power Plant

HDPE 1.5mm

150.000

On going

Xử lý bãi rác thải Nghi Lộc, Nghệ An

Nghi Loc Sanitary Landfill, Nghe An

HDPE 1.5mm

31.000

2015