Hình ảnh

Thi công màng HDPE 2.0mm tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 1

Thi công túi địa tại dự án Ninh Cơ - Nam Định

Trải vải ART 12 tại dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cắm bấc thấm VID 75 tại dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng